Fukushima_I_by_Digital_Globe_B

Fukushima Reaktorhavarie CC-BY-SA 3.0 von Digital Globe